Baltaxia a.s. - Úvodní strana Baltaxia a.s. vše pro Vaše pohodlí...
sipka Naše produkty

Dámské spodní prádlo

Podprsenky
Nevyztužené a zmenšovací
Kojenecké podprsenky
Vyztužené podprsenky

Kalhotky
Boxerky - dámské prádlo
Klasické kalhotky
Tanga - dámské prádlo

Košilky a korzety
Košilky, korzety, tílka a body

Plavky
Jednodílné plavky
Dvoudílné plavky

Punčochové zboží
Punčochové zboží

Noční prádlo
Pyžama a košilky
Župany

Doplňky k prádlu
Doplňky k dámskému prádlu

Stahovací prádlo
Stahovací a tvarující

Pánské spodní prádlo
Pánské Boxerky

Přírodní kosmetika
Archiv produktů

sipka Zpravodajství

sipka Nejprodávanější

sipka Seznam prodejen

Připravili jsme  pro Vás seznam prodejen, kde můžete zakoupit naše spodní prádlo. Tento seznam naleznete v sekci KONTAKTY.
sipka Statistika


Obchodní podmínky

 

        OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1 Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě http://www.pradlo-online.cz// / dále jen pradlo-online.cz / a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Baltaxia a.s., IČ 25013921, s místem podnikání Liberec 1, U Nisy 604/15, a kupujícího (zákazník,spotřebitel). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem,č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

1.2 Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.Dodavatelem/ Prodávajícím je osoba,která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.Zákazníkem našeho pradlo-online.cz je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání  s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH

1.3 Objednávka kupujícího je přijetím návrhu kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj e-mailové adresy pro potvrzení přijetí objednávky.

1.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

1.5 Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží stejně tak jako vlastnické právo momentem jeho převzetí, resp.v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, přičemž se přihlédne k povaze zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží,může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.Pokud při prohlídce kupující  při vynaložené odborné péči zjistí u dodaného zboží vady, je povinen bez zbytečného odkladu tyto vady uplatnit u prodávajícího, jinak práva z těchto vad nemohou být kupujícímu přiznána.

Kupující, který je spotřebitel, není povinen provést kontrolu dodaného zboží a jejím nesplněním nemohou být jakkoliv omezena jeho práva plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady. Nicméně v případě pozdější reklamace zboží (zejména v důsledku vad vzniklých při přepravě) se spotřebitel vystavuje možnosti, kdy mu prodávající dokáže, že zboží bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou. Spotřebiteli je tak doporučeno, aby po převzetí zboží provedl kontrolu jeho stavu, případně aby poškozenou zásilku nepřebíral.Pokud se i přes poškození zásilky rozhodne ji převzít, má možnost své výhrady ke stavu zásilky uvést do přepravního skladu, ze kterého se bude vycházet při řešení případné reklamace. V případě, že se spotřebitel rozhodne z důvodu poškození zásilky ji nepřevzít,měl by bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a domluvit se na náhradním dodání.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.6 Způsob platby

a) Platba dobírkou na území České republiky: CENA dobírky 110,-- bez DPH

b) Platba dobírkou na území Slovenské republiky: CENA 230,-- bez DPH

U způsobu platby dobírkou hradíte cenu zboží, poštovné a dopravné prostřednictvím přepravce při převzetí zásilky.

1.7 Způsob dopravy

 prostřednictvím společnosti PPL. Je nezbytné, aby jste v objednávce uvedli Vaše telefonní číslo.Bez něj nebude možné Vaši objednávku přes PPL zaslat.

Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil, v této souvislosti je kupujcící povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky, a to ještě před jejím závazným potvrzením. Odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít, je povinen hradit prodávajícímu náklady s tím spojené.

1.8 Cena a dodací lhůta

Všechny ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých produktů. Vedle ceny za zboží je kupující povinen hradit cenu za dopravu a popř. dobírku (viz.Dodací platební podmínky). Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Zboží bude kupujícímu dodáno ve lhůtě do deseti dnů od potvrzení přijetí objednávky. Jedná-li se o zboží, které je u dodavatele v té době nedostupné, upozorní prodejce  kupujícího na tuto skutečnost a domluví individuálně s kupujícím případnou změnu objednávky či odstoupení od smlouvy. Pokud byla již objednávka zaplacena předem, vrátí porodávající kupujícímu na účet plnou částku za objednávku, a to do 7 dnů od odstoupení kupujícího či prodávajícího nebo uzavření dohody o zrušení objednávky.

2. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

2.1 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude kupující neprodleně kontaktován. Pokud již bylo zboží zaplaceno, budou kupujícímu finanční prostředky převedeny na jeho účet bez zbytečného odkladu.

2.2 Kupující, který je spotřebitelem má právo podle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do skončení stanovené lhůty pro odstoupení, nestačí pouhé odeslání ve lhůtě. Vrácené zboží doporučujeme pojistit. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebitli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

2.3 Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

b) na doddávku zboží nebo služeb, jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze,opotřebení nebo zastarání.

2.4 V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle §53 odst. 7 obč.z. činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu,dochází k ukončení třímesíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

2.5 V případě odstoupení  je spotřebitel povinen vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal.Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů. Zboží ani obal nesmějí být poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží). Zboží nesmí jevit známky opotřebení nebo používání. Zboží musí spotřebitel řádně zabalit pro přepravu, aby bylo chráněno před poškozením. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli požadovat kompenzaci z titulu bezdůvodného obohacení či náhrady škody, které spočívají ve snížení hodnoty vráceného zboží. Tím není v žádném případě dotčen nárok spotřebitele na bezsankční odstoupení od smlouvy. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, proto nelze zaslat zboží na dobírku. Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je sídlo prodávajícího.

2.6 Prodávající a kupující se mohou dohodnout na zrušní smlouvy(objednávky), jestliže zboží dosud nebylo předáno k přepravě. Pokud byla již dodávka zaplacena předem, vrátí prodávající kupujícímu na účet plnou částku za objednávku, a to do 7 dnů od uzavření dohody o zrušení objednávky.

3 INFORMACE O ROZSAHU, PODMÍNKÁCH A ZPŮSOBU UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMACE)

Tyto podmínky upravující odpovědnost prodávajícího za vady prodaného zboží se týkají kupujícího, který je spotřebitelem. Řídí se tak především občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Prodávající má právo tyto podmínky aplikovat i na kupujícího, který spotřebitelem není, jinak se vztah takového kupujícího (nespotřebitele) a prodávajícího řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.) Vše ve znění pozdějších právních předpisů.

3.1 Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3.2 Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím v záruční době projeví jako rozpor s kupní smlouvou vady zboží, za které nese odpovědnost prodávající, uplatní kupující svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost kupujícího vystaví prodávající záruční list, který musí obsahovat obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačí na místo záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věco obsahující uvedené podmínky prodávající v záručním listě. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím, případě výměny věci za novou v důsledku odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet nová zákonná záruční doba od převzetí nové věci kupujícím.Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

3.3 Kupující při upatnění záruky má následující práva:

 - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

3.4 Vyřízení reklamace

Reklamace se uplatňují na korespondenční adrese prodávajícího (Baltaxia a.s.,U nisy 604/15, 460 01, Liberec 1). V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu (určeného k provedení opravy). O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení rady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob reklamace požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak (jak mu je doporučeno), aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy. Po řádném vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí zboží. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Nárok ze záruky (z rozporu s kupní smlouvou) nebude uznán  případě vzniku vady při neodborném zacházení a ošetřování.

4 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa, telefonní a elektronický kontakt) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/200 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží, a případně banka, která se podílí na vyřízení objednávky. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (jméno , příjmení, adresa) v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky obchodu nebo služeb ze strany prodávajícího, a to až do doby, kdy zákazník písemně vyjádří nesouhlas s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

V případě sporu je subjektem mimosoudního řízení, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha2, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách www.coi.cz.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, dle zák.č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz

 

 

Tabulky velikostí
Pro objednání správné velikosti je důležité správné měření.

Tabulka velikostí kalhotek

Velikost kalhotek S ML
XL
XXL
Obvod boků v cmdo 88
88-96
96-108
108-112 nad 112


Tabulka velikostí podprsenek

 Velikost podprsenky 65 70 75 80 85 90 95
 Obvod pod prsy (v cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
 Obvod přes prsa A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109
 B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111
 C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113
 D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115
 E  90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117
 F  92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119
 G  94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121
 H   101-103 106-108 111-113 116-118 121-123
 I   103-105 108-110 113-115 118-120 123-125


Tabulka velikostí podprsenek


 Velikost podprsenky 100 105 110 115120
 Obvod pod prsy (v cm) 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
 Obvod přes prsa A 112-114 117-119 122-124  
 B 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
 C 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
 D 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
 E 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
 F 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
 G 124-126 126-131 134-136 139-141 144-146
 H 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
 I 128-130 133-135 138-140 143-145
 148-150


Jméno:
Heslo:
 
Registrace nového uživatele
Zapoměli jste heslo?
Počet položek: 0 ks
Cena: 0,- Kč
sipka Proč nakupovat u nás

GARANCE výměny zboží nebo vrácení peněz do 14 dní

nákup spodního prádla nad 2000,- Kč poštovné ZDARMA

Tradice a dlouholetá zkušenost v prodeji spodního prádla

ŠIROKÝ SORTIMENT klasického a luxusního spodního prádla za přijatelné ceny

nákup BEZ RIZIKA - jsme silná společnost


sipka Aktuality
MIMOŘÁDNÁ AKCE TOHOTO TÝDNE !!!


Novinky

Nová nabídka stahovacího spodního prádla!!! nabídka zde


Novinky

Upozornění

Při nákupu zboží dámského a pánského spodního prádla nad 2.000 Kč doprava zdarma!sipka

Kontaktní informace

BALTAXIA a.s.

U Nisy 604/15
460 01 Liberec 1
Česká republika

Telefon:
+420 485 115 487
+420 /602 404 366

Fax:
+420 / 485 100 332

e-mail:
zakaznickyservis@baltaxia.cz

otevírací doba: Po-pá 7.00 - 15.00


sipka Anketní otázka
Co rádi kupujete?
plavky
Anketa 5552 (7%)
pánské boxerky
Anketa 4960 (7%)
stahovací prádlo
Anketa 5260 (7%)
doplňky k prádlu
Anketa 4568 (6%)
Podprsenky
Anketa 6782 (9%)
Kalhotky
Anketa 5509 (7%)
Tanga
Anketa 23990 (32%)
Punčochové zboží
Anketa 5417 (7%)
Hlasovalo 74478 lidí

Partneři: Xfer s.r.o. | Svět gravírování | Orientální nábytek | Lovecké nože | Ubytování Jizerské hory | Holandský nábytek | Seznam dlužníků | Tvorba www stránek | Stříkací technika | Fuchsie | Spodní prádlo | Noční košilky | Domácí potřeby | Podlahy | Podprsenky | Dámské oblečení | Spodní prádlo dámské pánské | Křesla, židle-ekresla.cz | Domácí potřeby - Brabantia | Těhotenská móda | snowboardy | Dámské punčocháče | Dámské, pánské hodinky | kvetinyprozdravi.cz | Spodní prádlo | Rifle a mladá móda | dámské spodní prádlo | Spodní prádlo Zaffe | Svítidla | Erotické prádlo | Dámské spodní prádlo | Termoprádlo Evona | Krejčovství Brno | Půjčovna jízních kol | Plastika nosu | Zvětšení prsou | Liposukce | Plastická chirurgie | Plastická chirurgie Praha | Plastická chirurgie Brno | Liposukce | Zubní implantáty | Plavky | Termoprádlo Moira | Permanentní make-up | Matrace pro zdravé spaní | Plavky 2013 |
Aktuality | Jak nakupovat | Nákupní košík | Sitemap |
Sariana Maideform Irresistible Rosme Adorable Flexees Pure Control Lilyette Lingerie
Copyright © 2007 - 2011 Versoft.cz - tvorba www webových stránek, internetových obchodů, e-shopů, online redakční systém